Meat thawing under reduced pressure (in Russian)

Meat thawing under reduced pressure (in Russian)
N.P. Yanushkin, N.K. Zhuravskaya, V.I. Ivashov, V.P. Tchumakov, I.M. Tambovtsev and L.F. Mitaseva