Is electrical stimulation always necessary? (in Russian)

Is electrical stimulation always necessary? (in Russian)
V.M. Gorbatov, A.A. Belousov, N.M. Krekhov, L.I. Stekolnikov, E.N. Mushinsky, V.I. Plotnikov and Yu.V. Tatulov