Effect of modified atmosphere packaging on microbiology and shelf-life of dark cutting beef

Effect of modified atmosphere packaging on microbiology and shelf-life of dark cutting beef
Xue Chen, Jing Wang, Yimin Zhang, Benjamin Holman, David Hopkins, Xiao Lu, Lixian Zhu, RongRong Liang, Xin Luo