Improvement of Chinese traditional goat ham flavor by starter cultures

Improvement of Chinese traditional goat ham flavor by starter cultures
Wei Wang, Jiamin Zhang, Zhiping Zhao, Lili Ji, Ting Bai, Lin Chen