Effect of cooking times on fatty acid composition and textural properties of pork backfat

Effect of cooking times on fatty acid composition and textural properties of pork backfat
Jun Qi, Xiaofei Xie, Wenwen Zhang, Guoyuan Xiong, Lin Mei, Hengxiu Xue