Effect of pigs feed phytonutrient enrichment on pork sensory quality and shelf life

Effect of pigs feed phytonutrient enrichment on pork sensory quality and shelf life
Stefan G. Dragoev, Dessislava B. Vlahova-Vangelova, Dessislav K. Balev, Sonya G. Ivanova, Jivko L. Nakev, Tanya I. Nikolova