Effect of high pressure processing on the water holding capacity of sodium-reduced chicken breast myofibrillar protein gel containing CaCl2

Effect of high pressure processing on the water holding capacity of sodium-reduced chicken breast myofibrillar protein gel containing CaCl2
Yu Wang, Ying Zhou, Pei-jun Li, Xi-xi Wang, Bao-cai Xu, Cong-gui Chen