Wooden breast myopathy on water-holding capacity, rheological and gelling properties of chicken broiler breast batters

Wooden breast myopathy on water-holding capacity, rheological and gelling properties of chicken broiler breast batters
Yulong Zhang, Xinglian Xu, Changbo Tang, Peng Wang, Zhen Li, Tianjiao Zhao