Aroma compounds profile in skin and meat from Beijing roasted duck

Aroma compounds profile in skin and meat from Beijing roasted duck
Huan Liu, Zhenyu Wang, Dequan Zhang, Teng Pan, Teng Hui