Effects of infrared radiation rates and conditions of preliminary processing of quality index of baked products (in Russian)

Effects of infrared radiation rates and conditions of preliminary processing of quality index of baked products (in Russian)
A. Bolshakov, V. Boreskov, N. Zhukov, T. Kosulin, I. Rogov and V. Skryabin