Liquefaction of porcine hoof shell via steam explosion

Liquefaction of porcine hoof shell via steam explosion
Qingshan Shen, Hang Wang, Xia Li, Chunhui Zhang